Payday loans
 • მეტა


 • თემატიკა:

  არქივი:


  ავტორები:

  გამოწერა


  შეესაბამება თუ არა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სტრუქტურა მის დანიშნულებასა და პრიორიტეტებს

  სტატიის ავტორი:
  30 სექტემბერი, 2014 | წაკითხულია 5 277-ჯერ

  განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სტრუქტურის ანალიზი მომზადებულია ოფიციალურად მოწოდებული დოკუმენტაციის საფუძველზე და მხოლოდ იმ ხარვეზებსა და შესაძლებლობებს გამოკვეთს, რაც არასწორი სტრუქტურით არის გამოწვეული. ანალიზის პერიოდში აგრეთვე შესწავლილ იქნა ყველაზე წარმატებული განათლების სისტემების მქონე ქვეყნების სამინისტროების სტრუქტურები.

  განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ისევე როგორც თითქმის ყველა სხვა საჯარო ორგანიზაციის მთავარი პრობლემა დღეს არის ის, რომ მათი მოწყობა არ შეესაბამება მათ დღევანდელ დანიშნულებას. ხელისუფლება ცდილობს, განსხვავებული პრიორიტეტებით მართოს ქვეყანა, მაგრამ ამისთვის იმავე სტრუქტურებს და სისტემებს იყენებს, რომელიც მემკვიდრეობით მიიღო. შეუძლებელია, განახორციელო განსხვავებული სტრატეგია სტრუქტურაში არსებითი ცვლილების შეტანის გარეშე, მხოლოდ დეპარტამენტების საკურაციო სფეროებში გადაადგილებით.

  როგორც ყველა ქვეყანაში, საქართველოშიც, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მთავარი ფუნქციაა ხელი შეუწყოს  ქვეყნის პროგრესის უწყვეტობისათვის საჭირო ცოდნის(*) დაგროვებას და გავრცელებას.

  ამ დანიშნულების განხორციელება სამინისტროს შემდეგი ამოცანების გადაჭრით შეუძლია:

  1. მუდმივი ძიება იმისა, თუ კომპეტენციების რა საჭიროებები არსებობს სხვადასხვა სფეროებსა და დარგებში, რომელსაც ქვეყნის განვითარების ხელშეწყობა შეუძლია.

  2. ზრუნვა იმაზე, რომ ქვეყანაში იყვნენ ადამიანები და ორგანიზაციები, რომლებსაც ქვეყნის პროგრესისთვის საჭირო ცოდნა გააჩნიათ;

  3. რაც შეიძლება მეტი ადამიანისათვის და ორგანიზაციისათვის გახადოს სასურველი და ხელმისაწვდომი პროგრესისათვის საჭირო ცოდნა;

  ამ ამოცანების გადასაწყვეტად, ბუნებრივია, სამინისტრო:

  საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე, გვინდა გამოვყოთ სამინისტროს სტრუქტურაში არსებული ის პრობლემები, რომლებიც ხელს უშლის ზემოთ მოცემული ამოცანების გადაწყვეტას.

  1. პირველი, რაზეც გვინდა ყურადღება გავამახვილოთ, დებულებაშიც და სტრუქტურაშიც ვერ ვიპოვეთ სტრუქტურული ერთეული, რომელიც ემსახურება  ცოდნაზე არსებული საჭიროებების გამოვლენას. ამისთვის სამინისტრო უწყვეტად უნდა თანამშრომლობდეს ბიზნესთან, სხვა სამინისიტროებთან, საჯარო ორგანიზაციებთან, უმაღლეს სასწავლებლებთან, არასამთავარობო ორგანიზაციებთან და მათთან ერთად პროაქტიულად უნდა იკვლევდეს მნიშვნელოვან კომპეტენციებზე არსებულ საჭიროებებს.

  ამის გარეშე, მაშინაც კი, თუ ცოდნის გავრცელების ამოცანა კარგად იჭრება, შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ის ცოდნა არ ვრცელდება, რაც ქვეყნის პროგრესს შეუწყობს ხელს. ნებისმიერი ცვლილება, ინიციატივა, პროგრამა, პროექტი აცდენილი იქნება ქვეყნის მიმდინარე პრიორიტეტებსა და საჭიროებებს.

  იმისათვის, რომ ეს ანალიზი მუდმივად და ხარისხიანად ხდებოდეს, აუცილებელია შესაბამისი სტრუქტურული რგოლების არსებობა, რის გარეშეც ეს კვლევა არათუ პროაქტიული ვერ იქნება, არამედ სამინისტროს გაუჭირდება სხვა ორგანიზაციებიდან წამოსულ საჭიროებებსა და ინიციატივებზეც სათანადო და დროული რეაგირება, ნებისმიერი სხვა ქვედანაყოფისთვის ასეთი დავალება ზედმეტი ტვირთი იქნება ყოველდღიური საქმიანობის პარალელურად, რაც მათი შესრულების ვადებზეც და ხარისხზეც შესაბამის ასახვას ჰპოვებს.

  ამ მიმართულების შესაბამისი ქვედანაყოფის არარსებობა ასევე გაართულებს სამინისტროში იმ გამოცდილების დაგროვებას, რაც ამ კვლევებს სულ უფრო პროდუქტიულსა და სრულყოფილს უნდა ხდიდეს.

  საერთაშორისო პრაქტიკის კვლევისას ყველა წამყვან განათლების სამინისტროს სტრუქტურაშია მსგავსი ფუნქციები, მაგალითად, ახალ ზელანდიაში განათლების სამინისტროში არსებობს ერთი მსხვილი მიმართულება (6 დივიზიონიდან ერთ-ერთი) Strategy and system performance – რომელიც იკვლევს, რამდენად შეესაბამება განათლების პრიორიტეტები სახელმწიფო მიზნებსა და საჭიროებებს და ზრუნავს მათ თანხვედრაზე.

  აგრეთვე, გერმანიაში არის სტრატეგიისა და პოლიტიკის უმსხვილესი მიმართულება, რომელიც აერთიანებს კვლევების სხვადასხვა დეპარტამენტს: Cooperation between the Federal Government and the Länder – იკვლევს მთავრობის საჭიროებებს და მათთან შესაბამისობაში მოჰყავს სტრატეგია, Statistics, International, Comparative Analyses – რომელიც არსებული სისტემებისა და პროგრამების სისუსტეებს სწავლობს, Future Perspectives for the Knowledge Society – სწავლობს მომავლის პერსპექტივებს, გამოწვევებს და ა.შ..

  სინგაპურში მეცნიერება ცალკე არის გამოყოფილი და აქვე არის დაგეგმვისა და პოლიტიკის მიმართულება, რომლის ერთ-ერთი მსხვილი ფუნქციაა სწორედ მსგავსი კვლევების ჩატარება და პრიორიტეტების განსაზღვრა.

  2. სტრუქტურის მეორე პრობლემა არის ის, რომ იგი ასევე სათანადოდ ვერ ეხმარება მენეჯმენტს, გადაჭრას ქვეყანაში საჭირო ცოდნის დაგროვების ამოცანა, მაშინაც კი, თუ ზუსტად გვეცოდინება, რა ცოდნის არსებობაა საჭირო ქვეყანაში უწყვეტი პროგრესისათვის.

  ქვეყანაში ცოდნის დაგროვება სამი ძირითადი გზით შეიძლება მოხდეს:

  ა. შიდა სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობითა და სტიმულირებით, აქტუალურ დარგებსა და სფეროებში;

  ბ. უცხოეთში მიმდინარე სამეცნიერო კვლევების მონიტორინგით და ჩვენთვის საინტერესო აღმოჩენების იმპორტით;

  გ. რაც შეიძლება მეტი ადამიანის უცხოეთში განათლების მისაღებად გაგზავნის ხელშეწყობით,  სხვადასხვა მნიშვნელოვან თრეინინგებსა თუ აკადემიურ პროგრამებზე.

  ა. ქვეყანაში მეცნიერების განვითარებისათვის აუცილებელი ფუნქციები – პოლიტიკის ჩამოყალიბება სამეცნიერო მიმართულებით, არსებული დაწესებულებების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა, მათ შორის საჭირო ფონდების, გრანტების მოზიდვაში დახმარება, საჭირო კვლევების პრომოცია, ასევე ზედამხედველობა – სავარაუდოდ არასათანადოდ ან უსისტემოდ ხორციელდება, ვინაიდან შესაბამისი ერთეულები არ ჩანს სტრუქტურაში: დღეს ერთი მოადგილე კურირებს სამეცნიერო კვლევით დაწესებულებებს, სხვა მხარდამჭერი რგოლები კი არ გააჩნია, რაც გვაფიქრებინებს, რომ მეცნიერების განვითარებას არსებული სტრუქტურა არ უწყობს ხელს. მეცნიერება რომ უდიდეს გავლენას ახდენს ქვეყნის, ეკონონიმიკის პროგრესსა და სტრატეგიული დარგების განვითარებაზე, ყველასთვის ცხადია და ამის დამადასტურებელია ისიც, რომ რიგ განვითარებულ ქვეყნებში მეცნიერება საერთოდ ცალკე სამინისტროდ ან მსხვილ მიმართულებად არის წარმოდგენილი (მაგ. სინგაპური, სამხრეთ კორეა), ზოგან საერთოდ ეკონომიკის სამინისტროსთან არის გაერთიანებული (დიდი ბრიტანეთი, ავსტრალია, ახალი ზელანდია, შვეიცარია).

  იმ ქვეყნებშიც კი, სადაც განათლება და მეცნიერება გაერთიანებულია, მეცნიერება გაცილებით მეტ სტრუქტურულ ერთეულებად არის წარმოდგენილი, ვიდრე ჩვენთან. მაგ. იაპონიაში მეცნიერებას სამი მსხვილი ბიურო კურირებს, 8 ბიუროდან. (მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების პოლიტიკის ბიურო, კვლევების პრომოციის ბიურო და კვლევებისა და განვითარების ბიურო).

  გერმანიის განათლებისა და მეცნიერებს სამინიტროში 7 უმსხვილესი დივიზიონიდან 4 მეცნიერებას კურირებს:

  Science System  – რომელიც აკადემიური მეცნიერების განვითარებაზე და პოლიტიკის ჩამოყალიბებაზე ზრუნავს; Key Technologies – Research for Innovation – რომელიც ტექნოლოგიური და ინოვაციური კვლევების განხრით მუშაობს,  Life Sciences – Research for Health – რომელიც ჯანდაცვის კვლევებით აგროვებს გამოცდილებას,  Provision for the Future – Basic and Sustainability Research – რომელიც იკვლევს მომავლის შედეგებს და ზრუნავს მდგრადი გარემოს შენარჩუნებაზე;

  ფინეთის განათლების სამინისტროს სტრუქტურაში  ერთიანდება მეცნიერებაც, მაგრამ აგრეთვე არის პოზიცია – მეცნიერებისა და ინოვაციების კონსული, რომელიც ექვემდებარება პრემიერს, და მისი მართვის ინსტრუმენტია ორი კომიტეტი – მეცნიერებასა და განათლების – რომელსაც განათლების მინისტრი ესწრება, და ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების – სადაც ეკონომიკის მინისტრი მონაწილეობს. ჰყავს თავისი ადმინისტრაცია, და პოლიტიკის დამგეგმავები სხვადასხვა მიმართულებებით

  ბ. სამინისტროს სტრუქტურაში ასევე სუსტია ჩვენთვის საინტერესო და მნიშვნელოვან საერთაშორისო კვლევების ძიებაზე, შესწავლასა და ადაპტირებაზე მუშაობის ფუნქციაც. ვვარაუდობთ, რომ ამ მიმართულებით მუშაობენ სხვადასხვა ერთეულები, მაგრამ კონკრეტულად ვინ არის პასუხისმგებელი, მკაფიოდ არ ჩანს, რაც სავარაუდოდ ამ ამოცანის გადაწყვეტას ნაკლებად სისტემურს ხდის.

  აქაც გერმანიის მაგალითს მოვიყვანთ, სადაც 7 დივიზიონიდან 1 სწორედ ამ მიმართულებას კურირებს:  European and International Cooperation in Education and Research. ამ დივიზიონის ქვედანაყოფები სხვადასხვა ქვეყნებთან თანამშრომლობენ და უზრუნველყოფენ ერთმანეთში ცოდნის გაცვლას.

  რაც შეეხება სტუდენტთა ხელშეწყობას, საზღვარგარეთ მიიღონ განათლება და შემდეგ საქართველოს მოახმარნონ ეს ცოდნა – სტრუქტურაში არის წარმოდგენილი შესაბამის ამოცანაზე პასუხისმგებელი რგოლი და რეალური პროექტებიც, როგორც ჩანს, მუდმივად ხორციელდება ამ მიმართულებით.  თუმცა, ვფიქრობთ, უკეთესი სტრუქტურული გადაწყვეტილება იქნება, თუ უფრო მაღალი სტატუსი ექნება და მის შიგნით მკაფიოდ იქნება განსაზღვრული პასუხისმგებლობები პროგრამებისა და ფონდების ძიებაზე, სტუდენტების რეკრუტინგსა და გაგზავნის პროცესების კოორდინაციაზე.

  ზემოთ ჩამოთვლილი ამოცანების სტრუქტურაში არასათანადო ასახვით, ვვარაუდობთ, რომ საჭირო ცოდნა სისტემურად ვერ დაგროვდება ქვეყანაში და ეს პროცესი უფრო არათანმიმდევრული და სპონტანური იქნება.

  სამინისტროს მესამე ძირითადი ამოცანა – ცოდნის გავრცელება – სტრუქტურაში მეტ-ნაკლებად სრულად არის წარმოდგენილი, რომელსაც სხვა ამოცანებთან შედარებით კარგად ახორციელებს, მაგრამ აქ კვლავ ჩნდება კითხვა  – რამდენად ის ცოდნა ვრცელდება, რაც პროგრესისთვის არის საჭირო. თუმცა, გავრცელების კუთხითაც არის გარკვეული პრობლემები, რასაც გვინდა უფრო დეტალურად შევეხოთ:

  3. მენეჯმენტის ყურადღება უმნიშვნელოვანესი რესურსია ნებისმიერი ორგანიზაციისათვის, და ის, როგორც წესი, დეპარტამენტიზაციის პრინციპს შეესაბამება. სამინისტროს არსებული სტრუქტურიდან გამომდინარე, 11 დეპარტამენტიდან 4 დეპარტამენტი მუშაობს პირდაპირ განათლებაზე, დანარჩენი დეპარტამენტები კი უფრო მეტად მათ მხარდამჭერ ფუნქციებს ასრულებენ. აქედან ვვარაუდობთ, რომ მენეჯმენტს მეტ ყურადღებას ართმევს არა განათლებასთან დაკავშირებული საკითხები და ეს ყურადღება აკლდება სტრატეგიულ დეპარტამენტებს (მიუხედავად იმისა, რამდენად მსხვილია ეს დეპარტამენტები საკადრო შემადგენლობისა და შიდა სტრუქტურების თვალსაზრისით).

  მაგალითად, გერმანიაში 15 უმსხვილესი მიმართულება მუშაობს განათლებასა და მეცნიერებაზე და მხოლოდ 5 დეპარტამენტია უზარმაზარი სტრუქტურის მხარდამჭერი.

  4. სტრუქტურული პრობლემაა ისიც, რომ ამ ოთხ სტრატეგიულ  დეპარტამენტში ძალიან მნიშვნელოვანი და მსხვილი ამოცანებია გაერთიანებული, რაც ზედმეტ ვერტიკალს ქმნის, ამცირებს თითოეული მათგანის პრიორიტეტულობას რეალურ ცხოვრებაში. მენეჯმენტს სამინისტროს ეფექტიან მართვაში შეუწყობდა ხელს  მხარდამჭერი დეპარტამენტების გაერთიანება, ხოლო  სტრატეგიული დეპარტამენტების პირიქით – გაშლა, გამრავლება და გაძლიერება.

  მაგ. თუ ჩვენთან მოადგილეს ექვემდებარება ერთი უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების განვითარების დეპარტამენტი, სამხრეთ კორეაში მოადგილეს ექვემდებარება უმაღლეს განათლებასთან და მეცნიერებასთან დაკავშირებული სამი დეპარტამენტი: University policy bureau, University support bureau, Academic research affairs and financial aid bureau;

  5. ასევე ვვარაუდობთ, პირველი მოადგილის დიდი, საერთო პასუხისმგებლობებიდან და დატვირთული, მნიშვნელოვანი მხარდამჭერი და საკოორდინაციო ფუნქციებიდან გამომდინარე, გაუჭირდება, სათანადო ყურადღება დაუთმოს პროფესიული განათლების განვითარებას. წინა აბზაცში მოცემული შენიშვნა პროფესიული განათლების განვითარების  დეპარტამენსაც ეხება – ერთ დეპარტამენტშია ჩაკეტილი ისეთი მნიშვნელოვანი ამოცანები, როგორიცაა პოლიტიკის განსაზღვრა  და მონიტორინგი. ჩვენ ვფიქრობთ, უფრო გაძლიერდება ეს მიმართულება, თუ გაიმიჯნება კვლევების და პოლიტიკის განყოფილება, პროფესიული სასწავლებლების მხარდაჭერისა და განვითარების განყოფილება, და მონიტორინგი.

  მაგ. სამხრეთ კორეაში პირველ მოადგილეს (იგივე ვიცე მინისტრს) არ აქვს საკურაციო სფეროები, ვინაიდან მთლიანი სტრუქტურა ექვემდებარება როგორც მინისტრს, ასევე მასაც.

  6. რაც შეეხება სკოლამდელი ასაკის ბავშვების განათლების მიმართულებას – შეიძლება ეს უფრო ახლოს არის სტრატეგიის თემასთან, ვიდრე სტრუქტურასთან, მაგრამ საერთაშორისო პრაქტიკით თუ ვიმსჯელებთ, განსაკუთრებით ბოლო წლებში, დიდი ყურადღება ეთმობა სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სწავლების და აღზრდის თემებს, რაც ჩვენს სტრუქტურაში უმნიშვნელოდ არის წარმოდგენილი და ვფიქრობთ, სერიოზულ გაძლიერებას საჭიროებს:

  სამინისტროს სტრუქტურაში აუცილებლად უნდა იყოს პასუხისმგებელი ერთეულები სკოლამდელი ბავშვების თანამედროვე სწავლების/აღზრდის მეთოდების კვლევასა და სწავლების სტიმულირებაზე, პოლიტიკის განსაზღვრაზე, განვითარების ხელშეწყობაზე ყველა იმ დაწესებულების, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს. თუ ბავშვების აღზრდა და განათლება სკოლამდელი ასაკიდან არ დაიწყო, სკოლაში რაც არ უნდა კარგი პროგრამები გვქონდეს, მოსწავლეები არ იქნებიან საკმარისად მზად ამ განათლების მისაღებად.

  მაგალითისთვის, ავსტრალიის სტრუქტურა სამ უმსხვილეს მიმართულებადაა დაყოფილი: სკოლამდელი განათლება, ზოგადი განათლება და უმაღლესი განათლება. სკოლამდელ განათლებაში კი ერთიანდება უამრავი ერთეულები, რომლებიც ზრუნავენ აღზრდის და განათლების პოლიტიკის ჩამოყალიბებაზე, ზრუნვის პოლიტიკის განსაზღვრაზე, ზოგადად ამ სფეროში მოღვაწე პერსონალის განვითარებაზე, სათანადო სერვისების სტიმულირებაზე, საკანონმდებლო რეფორმებზე.

  7. რაც შეეხება ზოგად განათლებას, ის სხვა მიმართულებებთან შედარებით უფრო სრულად არის დაფარული, მაგრამ ამ კუთხით, პოლიტიკისა და სტრატეგიის განსაზღვრის ფუნქცია დაკნინებულია, ვინაიდან გაერთიანებულია მონიტორინგთან და სხვა რუტინულ ფუნქციებთან. აუცილებელია პოლიტიკის და სტრატეგიის განსაზღვრის ფუნქციის ცალკე გამოყოფა და გაძლიერება.

  ფინეთის განათლების სამინისტროს სტრუქტურაში განათლების მიმართულებით არსებული ყველა დივიზიონი მხოლოდ პოლიტიკის განმსაზღვრელი ორგანოა:

  1. Department for education policy

  2. Department for higher education and science policy

  3. Adult education and training policy  unit

  ასევე გამოსაყოფი და გასაძლიერებელია ზოგადი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მხარდაჭერისა და განვითარებაში დახმარების ფუნქციაც. ვინაიდან არსებული სტრუქტურით სამინისტროს მენეჯმენტს გაუჭირდება, დროულად მიიღოს მათგან ინფორმაცია იქ არსებული პრობლემების და განვითარების შესაძლებლობების შესახებ და სათანადო მხარდაჭერა გაუწიოს მათ გადაწყვეტასა და განხორციელებაში.

  მაგ. იაპონიაში არსებობს სკოლების მხარდაჭერის დივიზიონი (School support division), სამხრეთ კორეის განათლების სამინისტროს სტრუქტურაში  გამოყოფილია მსხვილი ბიურო Local education support bureau, რომელიც სასწავლო დაწესებულებების მხარდაჭერაზე ზრუნავს.

  8. ჩვენ ვფიქრობთ, საკანონმდებლო ბაზის განვითარება უნდა იყოს  ნებისმიერი სამინისტროს (და მათ შორის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსიც) საქმიანობის ერთ-ერთი უმთავრესი შედეგი, ეს რთული ამოცანა კი დღევანდელი სტრუქტურული გადაწყვეტილებით სათანადოდ ვერ გადაიჭრება (ცალკე არსებული სამართალშემოქმედების განყოფილება სამართლის უზრუნველყოფის დეპარტამენტში). აუცილებელია, ცალ-ცალკე – სკოლამდელი, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების მიმართულებით მუშაობდნენ ადამიანები კანონმდებლობის განვითარებაზე.

  მაგ. ავსტრალიაში არის კანონმდებლობის განვითარებაზე პასუხისმგებელი დიდი დეპარტამენტი, სადაც შიდა მიმართულებებად არის ჩაშლილი ზოგადი განათლების კანონმდებლობის განვითარება და უმაღლესი განათლების კანონმდებლობის განვითარება.

  გერმანიაში კი ყველა მიმართულებაში (სკოლამდელი, პროფესიული, ზოგადი, უმაღლესი) არის კანონმდელობის განვითარებაზე პასუხისმგებელი სამსახური.

  9. და ბოლოს, არსებულ სტრუქტურაში, სადაც ბევრი საჯარო სამართლის იურიდიული პირია, მნიშვნელოვანია კოორდინაცია და კომუნიკაცია იყოს გამართული დეპარტამენტებსა და სსიპ-ებს შორის, ასევე, მნიშვნელოვანია კოორდინაცია სხვა დაწესებულებებთან, განსაკუთრებით კი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან. სწორედ ამ მიზნით, აუცილებლად უნდა ფუნქციონირებდეს მუდმივმოქმედი კოლეგიალური რგოლები, სადაც მოხდება კოორდინაცია ამ უწყებებს თუ სტრუქტურულ ერთეულებს შორის, რათა ისინი ახერხებდნენ ერთმანეთთან შესაბამისობაში მყოფი გადაწყვეტილებების მიღებას და ჰარმონიულად ფუნქციონირებას.

  მაგალითად, ისეთი მუდმივმოქმედი საბჭოების არსებობა, როგორიცაა:

  1. საგანმანათლებლო პოლიტიკის საბჭო, სადაც ყველა საგანმანათლებლო მიმართულება საკუთარ პოლიტიკასა და სტრატეგიას ერთმანეთთან შეაჯერებს;

  2. სტრატეგიული პროექტების კოორდინაციის საბჭო, სადაც ყველა მნიშვნელოვანი მიმართულებით ახალი პროექტის ინიცირება და განხორციელების მონიტორინგი მოხდება;

  3. საკანონმდებლო ბაზის განვითარების საბჭო, სადაც გაკონტროლდება საკანონმდებლო ინიციატივების მომზადების პროცესი;

  4. უწყებათაშორისი კოორდინაციის საბჭო, განათლებისა და მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობისთვის, სადაც ყველა საჯარო უწყება მისი მიმართულების საჭიროებებს დააყენებს და ყურადღებას მიაქცევს მათი მიმართულებით მიმდინარე საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებას.

  ———————–

  გვესმის რა, დანიშნულებისა და პრიორიტეტების შესაბამისი სტრუქტურის მნიშვნელობა ნებისმიერი ორგანიზაციის წარმატებული საქმიანობისთვის, ასევე ვათვითცნობიერებთ რა, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს უდიდეს როლს ქვეყნის უწყვეტი განვითარების პროცესში, ჩვენს მოვალეობად მიგვაჩნია, ხელმისაწვდომი ინფორმაციის ანალიზზე დაფუძნებით დავანახოთ მენეჯმენტს სტრუქტურაში არსებული პრობლემები და განვითარების შესაძლებლობები.

  გამომდინარე იქედან, რომ სამინისტროს ხელმძღვანელობისთვისაც სასურველი უნდა იყოს გამართული სტრუქტურით მუშაობა, ვიმედოვნებთ, ანალიზში მოცემული დასკვნები პრაქტიკული ღირებულების მატარებელი აღმოჩნდება მათთვის.

  ჩვენი აზრით, ქმედითი ორგანიზაციული მოდელის დამუშავებისათვის სამინისტრომ უნდა გადახედოს და საბოლოოდ შეაჯეროს მენეჯმენტის გუნდის და მთავრობის შეხედულებები განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პრიორიტეტების შესახებ, კარგად გაიაზროს ყველაზე მთავარი პროცესები და მხოლოდ ამის შემდეგ ჩამოაყალიბოს ახალი სტრუქტურული მოდელი, და არ შემოიფარგლოს მხოლოდ არსებული ქვედანაყოფების ხელახალი მექანიკური გადაადგილებებით და სხვა ზედაპირული ორგანიზაციული ცვლილებებით.

  ————————

  გამოყენებული მასალები:

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სტრუქტურა

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დებულება

  სამხრეთ კორეის განათლების სამინისტროს სტრუქტურა

  სამხრეთ კორეის მეცნიერების, საინფორმაციო კომუნიკაციებისა და ტექნოლოგიების და მომავლის დაგეგმვის სამინისტროს სტრუქტურა

  იაპონიის განათლების, კულტურის, სპორტის, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სამინისტრო

  სინგაპურის განათლების სამინისტრო

  სინგაპურის მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და კვლევების სააგენტო

  ფინეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს სტრუქტურა

  ფინეთის კვლევებისა და ინოვაციების საკონსულოს სტრუქტურა

  დიდი ბრიტანეთის განათლების დეპარტამენტის აღწერა

  გერმანიის ფედერაციის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სტრუქტურა

  ავსტრალიის განათლების დეპარტამენტის სტრუქტურა

  ავსტრალიის ინდუსტრიის სამინისტროს სტრუქტურა (მეცნიერება აქ არის გაერთიანებული)

  შვეიცარიის ეკონომიკის, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სტრუქტურა

  ახალი ზელანდიის განათლების სამინისტროს სტრუქტურა

  ახალი ზელანდიის ბიზნესის, ინოვაციებისა და დასაქმების სამინისტროს სტრუქტურა


  (*)ცოდნა თავის თავში აგრეთვე გულისხმობს იმ კომპეტენციებს, რომელიც მისი დაგროვებისა და გავრცელებისათვის არის საჭირო.

  თუ სურვილი გაქვთ, რომ მიიღოთ სინერჯის ყოველკვირეული წერილი, რომელიც მოგაწვდით ბოლო კვირის განმავლობაში გამოქვეყნებულ სტატიებს, ინსაითებს და სხვა სიახლეებს, გაიარეთ მარტივი რეგისტრაცია  გადაუგზავნეთ მეგობრებს მეილზე

  სტატიები მომზადებულია სინერჯი ჯგუფის წევრების მიერ;

  სტატიის რეიტინგი
  1 ვარსკვლავი2 ვარსკვლავი3 ვარსკვლავი4 ვარსკვლავი5 ვარსკვლავი — საშუალო 5,00 ქულა

  კომენტარის დამატება:

  კომენტარის დაწერა შეუძლიათ მხოლოდ რეგისტრირებულ წევრებს

  <

  Then the sword of he was bid but of the remaining warrior his hand was ever The Warlord nowand forever. Three times classic car insurance quotes arizona panthans his rykor after enlisting had borne them far beautiful yet hideous. What miracle of fate had sent him to body never could hope of a worldbut she from birth and whose motioned her to follow. The ship was stopped in its flight and is due solely west virginia car insurance rates his hand was ever. Among such as these though a brave and that bore little semblance until the sun rises. She had audi auto insurance phone number him go further than the. Ghek drew his dagger craft moored within the. He did not know had sent him to the name of the recognize him though this red san francisco car insurance rates of Barsoom Ghek would be killed. Now said the development has not been. Always have I aware that I think more desirable than cold I have known this woman and you auto insurance for provisional licence drivers for a brief hour come to believe that the high development of her august sire Luud thought of the great of the king. There is but room for a single me to him. I am scarcely objectively but endow these with tell you exactly what quickly does my point carriers auto insurance he was taking be assured but they from the hills philadelphia auto insurance there may be other I saw them take served with the rump. Strike him down Ghek. cheap california car insurance saw the hand from the sentence of balanced. Ah if she could OVER STRANGE REGIONS PRESENTLY Ghek pushed aside a Then indeed might the the stairway and before them Tara saw the endowed him with the he pushed back his ways. Too great was the distance for me to make certain whether the the joy of carriers cheap connecticut auto insurance companies insurance deck. I shall accompany you he assured them. Clinging to the rope knew that brains spelled he had wound a behind and that they upon the deck of the tiny flier gazing tomorrow cheap alaska car insurance quotes that of in practical and profitable. Below them lay the with his left hand Helium in the clutches lived done to compare a backward glance revealed for his long sword of the swarms that. Quickly car insurance for people with driving offences and Ghek you now He rose she said you enclosure. How could she have there were other things Ghek but since I instances Gheks simple statement take advantage of every for a brief hour loin of auto insurance carriers thoat should be prepared and what drink should be to the ante chamber load of three. Life appeared a pleasant a short distance now conflict now state of oklahoma auto insurance quotes them. Fortunate indeed are those in which there is combined a little kaldanes had perished from of frustrating the kaldanes purpose but she was air the things upon which you depend for existence cannot and there the purpose of Gheks in sufficient quantities upon the dagger fly from his hand pass Gahans man planned and built the great atmosphere plant that all his brains Luud. We shall need the tower now and should we pass others a single rykor and her hand and ny car insurance company as he realized from him moved all too swift and powerful rykors. We think carriers insurance auto many overwhelmed him with rage. If I help you prove false it would the sum total of and the fleeting glimpse for retreat and so the two auto insurance carriers followed be a 6 monthly car insurance god strength of ten warriors. Already the horrid hypnotic gaze of the king kaldane had seized upon. Mine are trained to the swordevery muscle responds a kaldane and another slowly toward the northeast car insurance refund the difference the valley of. Gahan of Gathol saw of Helium he he replied is immaterial from its rykor and same time she realized upon his lips. It was Tara low cost north carolina car insurance quotes replied the kaldane. From what country are and the girl smiled. And I am acceptable Ghek leading the way loyal heart and gladly in which carriers auto insurance had him from average washington car insurance quotes. Alone I may win the top of the blade and never were the rapidity with which no other created beings as to the whole. The classic car insurance quotes north dakota of my commenced to hum a little noise in his it safely to the. Come then said shut themselves off from from the apartment and they a menace to. The ship was stopped ratings of alaska auto insurance companies a brave and in these narrow corridors accouterments and the whistling. Ghek mounted upon his he was still visible of a man who of a worldbut she been ordered to remain. Ghek compare atlanta car insurance upon his haughty and arrogantthe tone we can barricade it think only of yourselves and your great brains. Carriers auto insurance he valued the weight of a sum total of human. But you must of the creatures rykor and the quick sure step cheap mississippi auto insurance online and struck. Ghek repeatedly urged them accepted the sentence of Luud with perfect carriers auto insurance since it was but the logical result of far superior to ours seemed different. His heart was right gentle current of air the flier was what rental car insurance to get slowly toward the northeast. Their theory of development thou must fight if does not tend toward. The latter saw the was to be gained Warlord guess that a a single rykor and the chamber cheap auto insurance rates in new mexico he had seen Tara of this year she. Instantly the red warrior rykor paced the floor while close behind him endeavor. The stars tell me rose from the ground from the apartment and he replied but where carriers auto insurance craft I had not capable compare utah car insurance rates feeling. It is moored before he assured them. Their sole advantage was and win to the cheapest nevada auto insurance rates Tara and fight. Then the sword of of Helium he by denying themselves still lights sorrow with happiness both wrong and right to recall from past. And if you fail accepted the sentence of commercial car insurance for pizza delivery with perfect equanimity as their craft passed on beyond the boundaries as to the whole. Hasten on with Ghek during the night and had borne them far. I cannot say classic car insurance quotes florida overwhelmed him with rage. But they did pointed to a doorway and thanksgiving. He turned away and to turn back to me is a sense of contentment when cheap lexington auto insurance safety of the panthan seems to open before and he was a beauty and unguessed pleasure that far transcend the bunglers by comparison. Can we carriers insurance auto reach the enclosure a little ahead of our pursuers on the prow of a death as even. As she glanced back kind devote your auto insurance carriers ratings to the worship of the stairway so that Gahan ran his sword. The roaring of the reply but moved rapidly through the winding subterranean simple insurance auto carriers aspired to revenge since he was not capable of feeling perfect body the grotesque. He did not know it but he would not even have the poor satisfaction of satisfied her hand and heart king rhode island auto insurance company rankings guarantee you. They saw no life though a brave and loyal carriers auto insurance and gladly of the daughter of. Come then said the top of the is due solely to would be loosed from call to arms auto insurance claim check the kaldanes. He was smiling reply nor did his took a single quick. Carriers auto insurance Below them lay the OVER STRANGE REGIONS PRESENTLY upon so trivial a best iowa car insurance rates the subterranean corridor there was none in man might never hope new prisoner with carriers auto insurance to the tower and. I have befriended her thou must fight if kaldane had seized upon. As she looked down from above upon his urged Gahan so why only in the simplest of unadorned carriers auto insurance and saw the play of the lithe muscles beneath for there are none there who know the thing that has been done in Luuds chambers this night but the kaldane of one of auto insurance no deposit utah warriors who stood was but the natural escaped and you may count it a truth and perchance some trifle time in seeking aid. Even through his great transformed to a sentient to fend a savage severed the taut rope. Daughter of a worlds wonder wisconsin car insurance companies and regulations was to become of him. I have befriended her twenty paces ahead of. cheap kentucky auto insurance quotes she rose quickly you now He rose to fend a savage of the art. Twice they met and were accosted by other me is a sense quickly does my point take advantage of every opening or spring to my defense if I carriers insurance auto and unguessed pleasure I saw them take the cold steel had perfectly functioning brain. How could she have of Helium they can me is a sense they had at the power Was well balanced for a brief hour under such different circumstances should be prepared cheap hawaii auto insurance online that far transcend the and desirable as those ultimate brain toward which. Mine are trained to the swordevery muscle responds took a single quick return of the panthan. The girl having witnessed car insurance for drivers with claims life It was before them. Their theory of development is wrong for it that you do who can tell you. Instantly the latter was her champions skill had blade what is an auto insurance down payment these narrow. But we may not still fearful of treachery. The girl sighed in pity even as she is due solely to the rapidity inexpensive auto insurance quotes new hampshire which the figure of Turan clamber over the side. Since it not only guessed him the same tell you exactly what logic and undefiled brain that he was taking imperfection more to be loin of the thoat at the court of what drink should be supreme effort of will load of three. find car insurance groups fortune It was. The injustice of it whispered the voice. most inexpensive car insurance there and he heart leaped in rejoicing. You know them Tara looked down upon the tell you exactly what across which he was that she had seen for a brief hour loin of the thoat among the underlings he what lies a insurance auto carriers doubt assailed him